E-post adress och medlemsavgift familj 2017

Sedan några år tillbaka finns SMK Uppsalas medlemsregister i IdrottOnline. Med IdrottOnline erbjuds idrottens förbund och föreningar ett användarvänligt system för att skapa, uppdatera och vidareutveckla sina hemsidor men också administrera sin idrottsverksamhet. IdrottOnline innehåller funktioner för föreningar att söka medel från Riksidrottsförbundet (som LOK-stöd och Idrottslyft) samt för administration av utbildningar för både föreningar och förbund.

Din aktuella mejladress

Vi som arbetar med medlemsregistret har som mål att få in aktuell mejladress från alla medlemmar i SMK Uppsala. I dagsläget har vi mejladresser från en tredjedel av alla medlemmar. Med hjälp av din mejladress kan vi bjuda in dig till IdrottOnline där du själv kan redigera de kontaktuppgifter som finns registrerade. Detta gör vårt arbete lättare då vi alla i föreningen hjälps åt att hålla medlemsregistret

i IdrottOnline uppdaterat. Dessutom underlättar det vår administration och kommunikation med alla medlemmar i SMK Uppsala. På sikt när vi har en mejladress registrerad för dig och alla andra medlemmar är det möjligt att bl a betala medlemsagiften via IdrottOnline.

Vi blir jätteglada om du skickar en aktuell mejladress till oss. Om du har frågor som rör medlemsregistret är du välkommen att mejla dessa till oss.

 

Medlemavgift familj

Under medlemsåret 2016 var det tekniskt omöjligt att administrera medlemsavgift familj. Detta medförde merarbete för oss. Men nu är det möjligt att skapa avgifter för familj. För att detta ska fungera på bästa sätt gäller följande:

  • Minst två familjemedlemmar och ska vara boende på samma adress. Om en eller flera familjemedlemmar inte är medlem i SMK Uppsala är det enkelt att lösa medlemskap, se medlemskap.
  • Om du ännu inte har fått fakturan för medlemsavgiften för 2017, är det möjligt att meddela oss att du och din familj vill betala medlemsavgift familj.
  • Om du har fått fakturan för medlemsavgiften för 2017, meddelar du medlemsregistergruppen att du och din familj vill betala medlemsavgift familj. Ändringen träder i kraft på nästkommande medlemsår.

Ni gör detta genom att:

  1. Skicka ett mejl till oss i medlemsregistret och berätta att ni vill betala avgift för familj.
  2. Ange namn, personnummer och aktuellt fakturanummer ( om aktuellt fakturanummer finns),  ange samtliga personer som ska ingå i medlemsavgift familj.

 

 

Styrelsen 2017

SMK Uppsalas föreningsstyrelse 2017

Ordförande:
Vise ordförande:
Sekreterare:
Ekonomi:

Anders Norstedt
Fredrik Mahlin
Anna Lindskog
Bosse Larsson

Styrelseledamöter:

 

Rickard Karlsson (Bil)
Torbjörn Asplund (MC)
Rikard Olsson (Cykel)
Fredrik Mahlin (Offroad)
Bo Jansson

Suppleanter: Kristian Johansson Van Baal (Bil)
Leif Jansson (MC)
Camilla Tibblin (Cykel) 
Jesper Andersson (Bil)
Johan Waltari (Cykel)

Revisorer: Ove Dellbeck
Christer Eriksson

Revisor supplianter: Anders Tolf
Yngve Ekeberg

Uppsala Motorsportsunion: Fredrik Mahlin
Urban Strand

SMK Uppsala på Gränby Centrum

Utställning: SMK Uppsala visade under fredagen och lördagen upp sina sektioner: MC, BMX och RC-sektionen mitt inne på torget i Gränby Centrum. Intresset för vår verksamhet var stort bland shoppande besökare, både ung som gammal. Tekniska frågorna var det gott om och folk gick gärna runt till alla sektioner för att klämma och känna på våra fordon.

En mycket lyckad utställning helt enkelt med våra mycket engagerade medlemmar som visade upp SMK Uppsala från sin bästa sida. Stort tack till alla som ställde upp med sin tid.

Fler bilder längre ner i artikeln.

Läs mer...

Handlingar till Årsmöte den 27 februari kl. 19:30

SMK Uppsalas årsmöte

Dag: Måndag 27 februari

Tid: kl. 19:30

Var: SMK Uppsalas klubbhus


 

Dagordning vid SMK Uppsalas årsmöte 2017-02-27

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om årsmötet har utlyst på rätt sätt
6. Fastställande av föredragningslista
7. a. Föreningsstyrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
7. b. Föreningsstyrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionens avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Val av:

a. SMK Uppsala’s ordförande för en tid av 1 år.
Avgående: Anders Norstedt
b. 2 styrelseledamöter för 2 år.
Avgående: Leena Bodefjäll
c. 4 sektionsstyrelsemedlemmar för 1 år.
Avgående: Rickard Karlsson, Camilla Tibblin, Torbjörn Asplund,
Bosse Jansson och Johan Waltari.
d. 4 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
Avgående: Anna Lindskog, Rikard Ohlsson, Jesper Andersson, Leif Jansson
och Kristian van Baal
e. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år
Avgående: Ove Dellbeck, Sture Bergman
Suppleanter: Carl-Henrik Ohlsson, Anders Tolf.
f. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses
till ordförande.
g. 1 ombud till CF-årsmötet.
Avgående: Ove Dellbeck
h. 1 lotteriansvarig och suppleant för ett år.
i. 2 ombud till Motorsportunionen på ett år.
Avgående: Michel Lindskog, Tomas Lindström.

14. Övriga frågor
15. Årsmötets avslutning

 


12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner


 

Motion 1: Tillsättande av medlemshanteringsgrupp

För att underlätta hanteringen av medlemsansökningar och dess registrering i berörda register föreslås att en medlemshanteringsgrupp tillsätts som får i uppdrag att föra medlemsregistret för klubben och registrera berörda medlemmar inom respektive förbund för licensuttag.
Medlemshanteringsgruppen bör även ansvara för utskick av medlemsavgifter samt eventuella utträden ur klubben.


Styrelsen föreslår årsmötet:

Att bifalla motionen och ge styrelsen i uppdrag att utse personer till medlemhanteringsgruppen

 


Motion 2:  Borttagning av familjemedlemsskap

För att underlätta hanteringen av medlemsavgifter tas familjemedlemsskap bort som alternativ tills ett system finns som gör detta hanterbart vid fakturautskrift och registrering av betald medlemsavgift.

Förhoppningen är att detta kan lösas tillfredsställande och vi kan i så fall åter göra familjemedlemsskap tillgängligt.

Styrelsen föreslår årsmötet:

Att Bifalla motionen och ge styrelsen i uppdrag att utforska möjligheterna

 


 

Motion 3: ang Försäljning av klubblokal

Området Boländerna står inför stora förändringar, därför vill styrelsen lägga en motion om att få inleda försäljning av vår klubblokal, Bergsbrunnagatan 4 Boländerna 3:13.

Enligt stadgarna, §9 Fastigheten Boländerna 3:13, så krävs beslut av två påföljande årsmöten, med minst 12 månaders mellanrum och minst 2/3 majoritet av SMK Uppsalas närvarande medlemmar.

Vi yrkar med anledning av ovan nämnda

Att ett framtida beslut om försäljning av fastigheten Boländerna 3:13 göres möjligt, genom att årsmötet bifaller motionen (röstar för förslaget), för att kunna få till stånd ett beslut på nästkommande årsmöte.

Anders Norstedt/ Ordförande

 


 

Motion 4

För att medlem ska kunna söka och få ut tävlingslicens via sitt specialidrottsförbund krävs att medlemsavgift för det aktuella året är inbetald.

På SMK Uppsalas årsmöte, som hålls innan februari månads utgång, fastställs medlemsavgifter för innevarande år. Medlemsavgiften gäller enligt stadgarna från 1 mars till 28 februari.

Detta medför att det inte skapas eller skickas ut några fakturor på medlemsavgifter innan dess.

Detta gör att det blir problem för dem som behöver få ut sina licenser innan dess.

Det skulle underlätta för både den enskilde medlemmen, administratörerna i medlemsgruppen och för kassören att fakturor kunde framställas och skickas ut redan till räkenskapsårets början.
Det innebär att medlemsavgifterna redan skulle behöva vara fastställda vid räkenskapsårets början i januari.

Vi yrkar med anledning av ovan nämnda

Att stadgarna ändras så att medlemsavgiften gäller per kalenderår. (1 januari -31 december)

Att årsmötets beslut gällande punkt 9 på dagordningen, Fastställande av medlemsavgifter, ska avse innevarande räkenskapsår 2017.

Att årsmötets beslut gällande punkt 9 på dagordningen, Fastställande av medlemsavgifter även ska avse, och fortsättningsvis alltid ska avse, kommande räkenskapsår.

Medlemsgruppen SMK Uppsala

Kallelse till Årsmöte 2017

KANSLI: Alla SMK Uppsalas medlemmar inbjuds till föreningens årsmöte Måndag den 27:e Februari kl 19:30 , Fika från kl 19:00, Plats Klubbhuset Bergsbrunnagatan 4

Sista dagen att lämna in förslag/motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 27:e januari, dvs fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Medlemsavgift 2016: Avslutat medlemskap?

Inför medlemskapsår 2017 kommer vi avsluta medlemskap för medlemmar som inte har betalt sin medlemsavgift för medlemskapsår 2016.  Just nu är det 115 medlemmar som inte har gjort detta. Orsaken kan vara som vi tidigare har skrivit, läs här. Om du vet att du är en av de medlemmar som inte har betalt någon medlemsavgift och fortfarande vill vara medlem, hör av dig till oss. Klicka här nedan för att komma vidare.

 

Medlemsavgift 2016: Fick DU inbetalningskortet?

Bäste medlem

I mitten av juni i år skickade vi ut inbetalningskort för medlemsavgiften 2016. Fick du detta utskick? Just nu saknas medlemsavgiften för ca 200 medlemmar, ungefär hälften av alla medlemmar i SMK Uppsala.

Läs mer...

OCR numret fungerar inte

Vi har fått uppgift om att OCR numret på medlemsavgiftsfakurorna inte fungerar. Vi vill därför be er att följa anvisningen nedan.

Vid betalning av fakturor rörande medlems- och träningsavgifter till SMK Uppsala går det ej att använda sig av OCR funktionen. Använd Plusgiro konto (31567-1) och uppge istället FAKTURANUMMER i meddelanderaden.

Klicka på bilden för större bild.

Hälsningar

Camilla, Jesper, Kristian & Rickard
Medlemsregistret
SMK Uppsala

 

Medlemsfakturor är nu på väg

 

Efter tisdagskvällen styrelsemöte påbörjades arbetet med att kuvertera medlemsfakturor till alla medlemmar i SMK Uppsala. Nu är vi klara med detta arbete och snart kommer det ett brev till er.

Vi ber om överseende om det har insmygit sig fel i återskapandet av registret.

  • Det kan vara som så att du inte får en medlemsfaktura men att du fortfarande är medlem.
  • Det kan vara så att du som medlem inte längre önskar kvarstå som medlem och vill begära utträde ur klubben.
  • Det kan vara så att du varit Prova På deltagare på en aktivitet och inte vill fortsätta. Eftersom vi hittat ditt namn i registret vill vi inte stryka dig utan att först fråga om du vill bli medlem.
  • Du kanske inte längre är aktiv men vill stödja klubben genom att vara medlem.
  • Det kan vara så att medlemmen avlidit utan att vi fått vetskap om det och därför får detta utskick, vilket vi då djupt beklagar.

OM något av ovanstående stämmer in, snälla låt oss veta så att vi kan justera registret och inte behöver skicka ut påminnelsefakturor och vidare utskick eller att vi felaktigt raderar någon medlem. Tack!

Du är även välkommen att kontakta oss om det är något annat vi i gruppen för medlemsregistret behöver ha vetskap om.

 
Medlemsfakturorna kommer att avse 2016.

(under 18 år 150 kr, vuxen 300 kr, familj 500 kr)


Familjemedlemskap

På årsmötet i februari beslutades att flera familjemedlemmar på samma adress kan lösa familjemedlemskap. Vi har ännu inte med hjälp av IdrottOnline funnit en fungerande lösning att automatiskt få ut det på fakturorna, eftersom var och en i nuläget får varsin separat faktura på medlemsavgiften.

Alla är välkomna att meddela oss om familjemedlemskap stämmer för er. Ange aktuellt fakturanummer för var och en av de personer som ska ingå i ert familjemedlemskap. Skicka informationen i ett mejl till oss. Vi kommer justera informationen i Idrott Online och till år 2017 får ni en faktura med familjemedlemskap.


Kontakta oss

Du når oss gällande medlemsfrågor på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. För övriga kontaktuppgifter till klubben läs mer på sidan KONTAKTA OSS.

Med vänlig hälsning
Jesper, Camilla, Rickard och Kristian
Medlemsregistret
SMK Uppsala

Medlemsregistret återskapat

2015 hade vi problem med vårt medlemsregister, varför inga medlemsfakturor kunde skickas ut. Vi har nu fått försöka återskapa ett aktuellt medlemsregister med hjälp av gamla listor. Detta arbete är nu färdigt vilket gör att vi inom kort kommer skicka ut medlemsfakturorna till alla medlemmar.

SMK Uppsalas hela medlemsregister ligger nu i IdrottOnline så som Riksidrottsförbundet kräver. Vi ber om överseende om det har insmygit sig fel i återskapandet av registret. 

Så håll utkik efter medlemsfakturan, den kommer att hamna i en brevlåda nära dig.

 

Hälsningar
Camilla, Jesper, Kristian & Rickard
Medlemsregistret
SMK Uppsala

 

 

Kommande aktiviteter

Inga händelser

Föreningskalender

Mars 2017
M Ti O To F L S
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
April 2017
M Ti O To F L S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Lokalbokningar

Mars 2017
M Ti O To F L S
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
April 2017
M Ti O To F L S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30